Thiatira: hamis és igaz uralkodás

Jel 2:18-29 A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az (izzó nemesfémhez) aranyérchez: Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél.

De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből; gyermekeit pedig megölöm (dög?)halállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint.

Nektek pedig, a többieknek Thiatirában, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a Sátán mélységeit – amint azt nevezik –, ezt mondom: nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket; ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én Atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!

A Jelenések könyvében szereplő hét gyülekezeti üzenet közül ez okozta nekem a legtöbb fejtörést. Korábban ódzkodtam attól, hogy behatóbban foglalkozzam vele. Most azonban, amikor feladatnak kaptam, és beleástam magam, rengeteg izgalmas részlet nyílt meg. Kezdjük tehát sorban.

 

Ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az (izzó nemesfémhez) aranyérchez

Mint mindegyik üzenet elején, itt is önmagáról beszél Jézus, olyan jellemvonásait hangsúlyozza, amelyek az üzenet megerősítése szempontjából a legfontosabbak. Jézus tekintete mindent átlát és értékel, senki sem bújhat el előle, akkor minden világos és egyértelmű lesz. Egyszer megállsz te is előtte, és nem tudsz majd semmit elrejteni. ez azonban már most is így van! Jobb ha ennek a tudatában élsz és élek.

Tudok szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél.

Nagyon kedvező értékelést kap a gyülekezet. Nem csak hiteles, állhatatos, szolgáló életük van, de folyamatosan fejlődnek is. Talán épp a túlzott nyitottság és kíváncsiság volt a probléma, szabad befolyást engedtek valakinek-valaminek, ami viszont rendkívül romlott és veszélyes volt.

 

De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt…

A Jezabel probléma – ez az üzenet legtöbb gondolkodást igénylő része. Jezabel valószínűleg nem a kérdéses személy valódi neve, inkább szellemi jellemzése, méghozzá nyilvánvalóan igen negatív jellemzés. A fogalom – jezabeli szellem, jezabeli viselkedés – gyakran említésre került az elmúlt évtizedekben hívő körökben, különösen karizmatikus háttérben; szinte kizárólag gyülekezeti asszonyokkal kapcsolatban.

Szeretném mindjárt az elején tisztázni, hogy – a korábbi sztereotip címkézéssel ellentétben – itt nem a tehetséges, intelligens, céltudatos nőkről van szó; és nem a nők gyülekezeti pozíciójáról. A jelenség nem is alapvetően női probléma. A megértéséhez alaposan meg kell vizsgálni az ószövetségi Jezabelt, akire Jézus is utal.

Izrael életében eljött az idő, amikor királyt akart, MINT MÁS NÉPEK. Isten volt korábban a szuverén királyuk, aki prófétákon, felkent bírákon keresztül vezette őket. A nép azonban úgy gondolta, hogy inkább biztonságban érzi magát, ha egy király vezeti őket – amihez hozzátartozott az is, hogy a királyt a családi utódja követi, akármilyen jellemű is lesz az illető, királyi dinasztia jön létre. Isten már előre számolt a helyzettel és figyelmeztette őket, hogy a király személye nem garancia a biztonságra, csak a király istenfélelme:

5Móz 17:17 Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, és túl sok ezüstöt és aranyat se gyűjtsön. Amikor elfoglalja királyi trónját, másoltassa le magának egy könyvbe ezt a törvényt, amely a lévita papoknál található. Tartsa azt magánál, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni az Urat, az ő Istenét, s hogy megtartsa ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Ne legyen gőgös a szíve testvéreivel szemben, és ne térjen el ettől a parancsolattól se jobbra, se balra, hogy hosszú ideig uralkodhasson ő is meg a fiai is Izráelben.

Később azonban Izrael királyai egyre inkább úgy kezdtek viselkedni, MINT MÁS NÉPEK királyai. Az akkori szokások egyik eleme volt, hogy a szomszédok közti békekötést megpecsételésére feleségül vették a másik király lányát – a többnejűség keretében. Ez azonban avval is járt, hogy az idegen asszonyok magukkal hozták idegen isteneiket. Salamon kezdte a gyakorlatot, mindjárt jelentős számú feleséggel, és a hozzájuk tartozó bálványok kultuszával. A mélypontot azonban Aháb király felesége, Jezabel jelentette. Ő ugyanis nem csak maga akarta a hazulról hozott isteneket tisztelni, hanem a férjét, és végül az egész népet is erre akarta kényszeríteni, kíméletlen erőszakkal. A nőkkel kapcsolatos problémáknak mindig van férfi oldala is! Aháb gyengekezű királynak bizonyult, Jezabel bábja lett.

1Kir 16:30-31 Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nemcsak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a szidóniak királyának, Etbaalnak a leányát, és Baalt kezdte tisztelni és imádni.

1Kir 18:3-4,19 Ekkor Aháb hívatta Óbadját, a palota felügyelőjét. Óbadjá igen félte az Urat. Mert amikor Jezábel ki akarta irtani az Úr prófétáit, Óbadjá magához vett száz prófétát, és elrejtette őket ötvenenként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel.

Ő (Illés) így felelt: Nem én döntöm romlásba Izráelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a Baalokat követed. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám a Karmel-hegyre egész Izráelt meg Baal négyszázötven prófétáját Aséra négyszáz prófétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek.

Jezabel módszeres államkultuszt hozott létre, államilag fizetett papokkal, prófétákkal, akik „az asztaláról éltek”. (Izrael prófétái és papjai nem államilag fizetett alkalmazottak voltak!) Katonasággal üldözte Jahve prófétáit. Illés, nevéhez híven (Élijah: Jahve az Isten) egyedül állt helyt az Úrért, de ő is bujdosni kényszerült. Ugyanakkor mégis őt használta az Úr, hogy bebizonyítsa: egyedül Ő az élő Isten, Baal tehetetlen bálvány. Már korábban megprófétálta Illés, hogy az Úr akarata alapján 3 évig nem lesz eső. A BaaIhoz hasonló viharisteneket azért tisztelték a földművelő népek, mert tőle remélték az esőt (Aséra istennőtől meg a termékenységet). Baalt tehát értelmetlen tisztelni, Jahve az ura az időjárásnak, ahogy minden másnak is. A Karmel hegyi istenítélet pedig bebizonyította az egész nép szeme láttára, hogy Baal (akit egyébként villámmal a kezében ábrázoltak) se égi esőt, se égi tüzet nem képes adni. Jahve ellenben igen. A nép fellelkesült, hitet tett az Úr mellett, Illéssel közösen megölték Baal prófétáit.

1Kir 19:1-2 Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! 

Jezabelt nem érdekelték a tények, nem érdekelte az igazi szellemi valóság, sem a nép, amelynek a királynője volt. Csak az érdekelte, hogy az ő hatalma ne legyen korlátozva. Vele senki se szállhat szembe! Ez még világosabb lett egy másik történetben.

1Kir 21:5-10,15,20-23,27-29 A felesége, Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt: Min keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel? Ő így válaszolt: Beszéltem a jezréeli Nábóttal. Kértem, hogy adja el nekem a szőlőjét, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt is adhatok helyette. De ő azt mondta, hogy nem adja nekem a szőlőjét. A felesége, Jezábel ezt mondta neki: Hát nem te uralkodsz most Izráelben? Kelj föl, egyél, ne búslakodj! Majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta: Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére! Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene: Átkoztad Istent és a királyt! Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon!

Amikor Jezábel meghallotta, hogy halálra kövezték Nábótot, így szólt Jezábel Ahábhoz: Kelj föl, vedd birtokba a jezréeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart eladni neked, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. 

Jezabelnek nem lett volna saját hatalma. Aháb engedte át neki a saját tekintélyét, és megengedte, hogy Jezabel visszaéljen vele. A megszerzett tekintély birtokában Jezabelnek nem volt semmilyen erkölcsi gátlása. Megszervezett egy koncepciós pert. Amit akarok, azt megszerzem!! A hatalmam engem kell szolgáljon, az én érdekeimet, nem a népet! Én a törvény felett állok! IGAZI SÁTÁNI MENTALITÁS!

Aháb hajlott volna a jóra is, de nagyon gyenge volt! Az igazi probléma, hogy a férfiak a szellemi helyükre állnak-e. Ha pedig egy nő a gyülekezetben tehetsége, elhívása szerint pozíciót, szolgálatot kap, az szabályozható, ellenőrizhető, kiértékelhető. Jezabel igazi háttér-manipulátor volt, ez az igazi veszély – és ez férfiakra ugyanúgy érvényes!

 

…eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst egyenek.

Nem tudjuk részletesen, mit hirdetett a thiatirai hamis prófétanő. Az ószövetségi háttérből inkább a jelleme érthető meg, hiszen Jézus nyilván okkal alkalmazta rá a Jezabel nevet. A tanítással kapcsolatos probléma mindenesetre hasonló a pergamonihoz – bálványimádás és (testi vagy szellemi) paráznaság. Ott még csak egy marginális kis csoport képviselte. Itt viszont egy befolyásos személy egy szélesebb tanítványi kör élén; aki ráadásul prófétaként is lépett fel, hogy nagyobb, isteni tekintély legyen a szavai mögött. Jézus szavai nyilvánvalóak: „prófétának nevezi magát”, de valójában nem az. A PRÓFÉCIÁKAT MINDIG MEG KELL ÍTÉLNI A GYÜLEKEZET VEZETŐINEK! Erre nem volt elég tisztánlátásuk, vagy határozottságuk a thiatiraiaknak.

A félrevezetés ereje abban is lehetett, hogy a tanítása keveredett a kereszténységgel. Ilyen volt a fiatal kereszténység mellett létező gnoszticizmus, amely a római birodalomban a népességgel együtt keveredő vallások különös vegyülékeként jött létre; és amely igyekezett bekebelezni Jézus nevének egyre nagyobb tekintélyét. A gnoszticizmus öröksége ma is jelen van: antropozófia, szabadkőművesség, rózsakeresztesek, stb. Ezek is hivatkoznak Jézus Krisztusra, vagy a Bibliára, de a maguk szája íze szerint kifacsarva az eredeti igazságokat.

Jézus igen kemény! Ahogy a történelmi Jezabel idején sem volt pardon, itt sem. A kereszténység tisztasága, hatóereje, léte forog kockán. Van, amiben nem lehetünk lágyak, a krisztusi üzenet meghamisítása iránt nem lehet „tolerancia”. Az ellenség sem lágy. Jezabel prófétanő kemény szívvel, makacsul ellenált Jézus figyelmeztetésének, ahogy az ószövetségi őse is. Az emberekre gyakorolt befolyásában volt valami erőszakos, manipulatív hatás, szellemi leuralás.

 

… a Sátán mélységeit – amint azt nevezik…

Rendkívül zavaros tanítás lehetett. A gnoszticizmus és utódvallásai különös képet festenek a Sátánról, Luciferről – szinte pozitív hős. NEKÜNK EGYÉBKÉNT SEM A STÁNT KELL ELSŐSORBAN MEGISMERNI, HANEM JÉZUST ÉS AZ EVANGÉLIUMOT! Vigyáznunk kell. Vágyunk Isten szellemének kiáradására, és sokszor elhangzik: „Adjunk szabadságot, hogy munkálkodjon.” Ez nem jelentheti azt, hogy ne ragaszkodjunk az ige zsinórmértékéhez, és kritika nélkül fogadjunk el dolgokat.

Az ítélet kemény, ahogy a régi Jezabel idején is volt. Látni kell mindenkinek, hogy Jezabel hazudik, hogy az ígéretei nem működnek, hogy a követése („gyermekei”) halálba visz (a görög szöveg nem döghalált, csak halált említ).

 

…én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint.

Jer 17:9-10,13 Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?! Én, az Úr vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. 

Uram, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a friss víznek forrását.

Az eredeti ige Jahvéra, az itteni idézet Jézusra vonatkozik. Az Ószövetség Istene ugyanaz, mint Krisztus, a Fiú az Újszövetségben. Nincs ellentét, csak a szövetség jellege változott.

Egyedül Isten az, aki a szívek minden titkát ismeri. Egyedül Ő jogosult mindenkinek megfizetni cselekedetei szerint. Egyikünk se játsszon Istent mások életében! Elsősorban arra törekedjünk, hogy Istennek lehetősége legyen feltárni titkokat a saját szívünkből. Mindannyiunk szíve természettől fogva sötétségeket őriz és hajlamos az önbecsapásra.

 

…akik nem fogadjátok el ezt a tanítást,… nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg,

Hála Istennek sokan nem kerültek a hamis próféta hatása alá. Valószínűleg gyanús volt nekik a dolog, és távol tartották magukat tőle, bár le se állították a „prófétanő” és csoportja befolyásá. Jézus bátorítja őket: jó úton járnak, tartsanak ki, Ő lesz, aki ítél, mint az Ószövetség idején is! i pedig mindannyian építsünk szilárd alapot, hogy mindenféle új tanítások szelei ne sodorhassanak jobbra-balra.

 

Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket; ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én Atyámtól,

Ez is ószövetségi idézet, érdemes az egész zsoltárt elolvasni hozzá:

Zsolt 2:1-12  Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon!

Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek ma téged! Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti, bírái a földnek! Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok! Csókoljátok a fiút (hódoljatok előtte), hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül!

A Jelenések könyve is visszatér erre:

Jel 19:11-16 És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem ismer rajta kívül; és véráztatta ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya és uraknak Ura.

A vasvessző: jogar, uralkodói buzogány. Régen az uralkodók a trónra lépeskor jelképesen összetörték az ellenséget jelképező agyagszobrokat. Nem az övéik ellen használták, az ő védelmükre szolgált.

Krisztusé a végső uralom. Az lesz az egyedüli igaz és tiszta királyság, uralkodás. Ő az igazi védelmezője a kereszténységnek. Idegen vallások és ateista, ill. okkult ideológiák félre akarják tolni, hatalmuk van, pénzük van, befolyásuk van, katonaságuk van. A mennyben lakozó nem ijed meg: neveti őket! Ezen kijelentés alapján imádkoztak az apostolok is, amikor megtiltották nekik, hogy hirdessék a feltámadott Krisztust. (ApCs 4:23-31)

 

Amikor ezt az üzenetet elmondom, épp parlamenti szavazás zajlik. A te szavazatod csak egy a millió között. Más szempontból viszont: a te véleményed pontosan ugyanannyit számít, mint bármely koldusé vagy milliárdosé, tanulatlané vagy professzoré. Igyekezz tájékozódni, de ne engedd, hogy beszippantsanak a kampány manipulációi, az ellenfelekre árasztott vádaskodás, gyűlölködés. Nem a tökéletes hatalmat tudjuk megválasztani, csak a viszonylag leghasznosabbat, ill. a legkevésbé rosszat.

Az ország valóban nagyon nehéz, és ellentmondásos helyzetben van. Helyes, ha tekintélyes politikusok kiállnak a bibliai értékek, a keresztény hit mellett. De aki valóban védeni és támogatni akarja a kereszténységet, annak elsősorban magának kell bemutatni, megélni a saját és családja életében– különben „miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között” (Róm 2:24)

Nem bízhatjuk politikusokra az evangélium hirdetésének a felelősségét, és nem élhetünk „a hatalom asztaláról”. De imádkozzunk értük, „minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” (1Tim 2:2)  És lehetőségeink szerint szolgáljuk a népünket.

 

Ne legyenek illúzióink a mával kapcsolatban, és ne is féljünk attól, hogy mit hoz a jövő. Akármi is zajlik a világba, tudjuk, kinek hiszünk. Övé az igazi hatalom, eljön majd, akkor vele együtt uralkodunk mi is.

Jel 5:9-10 … új éneket énekeltek ekképpen: „Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből; és a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön.”

A földi uralkodók a saját hatalmukat szolgálják. Krisztus, az emberi életében megöletett Bárány uralkodik majd a Mennyben, aki példát adott arra, végletes példát: az lesz a legnagyobb, aki mindenki szolgája lesz, és leteszi az életét másokért. Ő letette, és olyanok fognak vele együtt uralkodni, akik szintén készek letenni.

Ez az óriási különbség a tisztátalan, hamis és a tiszta, igaz uralkodás között.

Kapcsolat

Kapcsolat

Címünk: 1143 Budapest,
Hungária krt. 109. 1. em. 2.

Telefon Laci:   +36 20 549 2219
Telefon Ildikó: +36 20 464 1168
Email: graceministrieshun@gmail.com

Eseménynaptár