Filadelfia – a hűségesek előtt ajtó nyílik

 

Jel 3:7-13 A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. (Íme) Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!

Filadelfia város alapítójáról, Pergamon királyáról, II. Attalosz Philadelphoszról kapta nevét. Ismert volt arról, milyen szeretettel viseltetik testvére, Eumenész iránt, így kapta ezt a melléknevet. Ez a jelentése: „testvéri szeretet”. Érdekesség, hogy az USA-ban is van egy igen jelentős város, Philadelphia, Pennsylvania állam fővárosa. Angliából menekült kvékerek alapították 1682-ben, William Penn, egy dúsgazdag arisztokrata segítségével, aki minden vagyonát odaadta erre a célra. Az alapítók olyan társadalmat akartak létrehozni, ahol minden keresztény szabadon és békességben élhet felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ez lett az Egyesült Államok első fővárosa, itt írták alá a Függetlenségi Nyilatkozatot és az USA alkotmányát.

„Ezt mondja…”

Jézus bemutatkozik, mint az összes többi üzenet elején: Ezzel erősíti meg a mondanivalót, és felhívja a figyelmünket: nem akárki mondja ezt. Hogyan hallgatod?!

  • A Szent – Isten hibátlan, bűntelen, képmása volt a földön. A szavai is szentek.
  • az Igaz – valódi, őszinte, hiteles, nem hazug, nem megtévesztő. Minden üzenete pontos, igaz ismereten alapul. Én már sok embertől sokféle értékelést kaptam, hideget is, meleget is, nagyon sokszor felszíneset, viszont túl magabiztosat. Az egészséges lelkű ember vágyik rá, hogy valós értékelést kapjon az életéről: becsüljék meg, ami jó; szeretettel, együttérzéssel figyelmeztessék arra, ami rossz, és esetleg eddig nem vett észre; és bátorítást kapjon, hogy változtatni tudjon rajta. Nagy áldás számunkra, hogy Jézustól ilyen értékelést kaphatunk! Figyelsz-e rá?
  • Akinél Dávid kulcsa van, amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki

Ez a bemutatkozás is megismétel valamit a könyv elejéről, egy apró különbséggel: Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. (Jel 1:18)

A kijelentés visszautal egy ószövetségi próféciára: Ézs 22:22: …Eljákímot (a név jelentése: Isten hozza létre, megerősíti, felemeli), Hilkijjá fiát nevezem ki szolgámmá, …Ő viseli gondját Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki.

Eljákim Isten által személyesen felkent teljhatalmú gondviselő lett Izrael királysága felett. Jézus ezt a tisztet veszi át és teljesíti be. Isten Felkentje, a Messiás, teljhatalmú Úr, nem csak Izrael népe, de az egész mindenség , sőt a halál és a kárhozat fölött is. Nem azért viseli ezt a hatalmat, hogy a halálba és kárhozatba küldjön minket, hanem épp fordítva. Kinyitja az ajtót, hogy kiszabadulhassanak azok, akik a halál és a kárhozat foglyai. Nála van a megmásíthatatlan ítélet örök sorsunkról. Ő az út az Atyához, a kulcs a szeretet kulcsa, mert a vére árán váltott meg. Az Ő hatalma és döntése végleges és megváltozhatatlan.

Tudok cselekedeteidről, és íme…

Még mielőtt elmondaná az értékelést, rögtön ígérettel kezdi: Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be,

Nagyon sokra becsülheti ezt a közösséget! Nem lát okot bírálatra, viszont bensőséges szeretettel szól hozzájuk, őszintén átérzi minden nehézségüket: „…mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” Kevés erőd van, sokat küszködtél, és hűséges voltál minden körülmények között – itt az ideje, hogy kapj egy nagy lehetőséget. Isten Országában van egy fontos alapelv, de a világban is így kellen működjön: Máté 25:21: …Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután,”! Aki egy kisebb feladaton hűségesnek, megbízhatónak bizonyul, csak arra érdemes nagyobbat bízni

Ha kevés az erőd, és a lehetőségeid, maradj hűséges! József és Dávid nem tudták, mikor teljesednek be Isten ígéretei – de ami lehetőségük volt a cselekvésre, azt Isten iránti hűséggel végezték. Az ébredés elindulását, Isten Szellemének hatalmas kiáradását mi nem garantálhatjuk, ez Isten műve, mint a „Hőgyesben” az 1974-75-ös években. Az ébredésnek végső soron egyetlen kulcsa van, és az Jézus kezében van, ahogy az elején olvashattuk. Mi annyit tehetünk, és azt meg is kell tennünk, hogy maximálisan hűségesek vagyunk a kevésen. Közben azért vágyunk a többre is – de vádaskodás, önvád, vagy értelmetlen pótcselekvések nélkül. Ha Isten egyszer csak megnyit egy ajtót, azon be kell tudni lépni! Ezért vár Isten a bátrakra, elszántakra és hűségesekre.

Ímeez egy érdekes szó, amit hajlamosak vagyunk üres töltelékszónak tekinteni. Valójában azt jelenti: figyelj jól, fontos dolgot mondok, figyeld meg, mit szándékozok cselekedni. A filadelfiai üzenetben négyszer hangzik el:

  • Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be,
  • Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából,
  • Íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged.
  • (Íme – a görög eredetiben) Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.

A többi üzenetben az „íme” ritkán hangzik el, de érdemes összevetni a laodiceaiaknak szólóval:

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. (Jel 3:20). Nem hogy Jézus adhatna nekik nyitott ajtót, de Ő vár arra, hogy a gyülekezet méltóztasson végre beengedni a saját ajtójukon!

Az „íme” után olyan üzenetek hangzanak el, amik a jövőre vonatkoznak. Isten nem csak értékel – felkészít a jövőre, hogy hogyan reagálj. A bibliai prófécia nem puszta jövendő mondás, nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni! Az utolsó időkre szóló próféciáknak nem az a célja, hogy pontos lebonyolítási forgatókönyvet kapjunk; hanem inkább a szükséges hozzáállásra figyelmeztet. Nehéz, az egész földet megpróbáló időszak jön! De ha megtartod a beszédemet, én is meg tudlak tartani.

A nyitott ajtó: ellenségeid is megtérnek!

A Sátán zsinagógája kifejezés azokra a zsidó vallási vezetőkre vonatkozik, akik dühödten támadták Jézus követőit. Mivel Jézust hamis Messiásnak tartották, úgy gondolták, hogy a követőiket bármilyen eszközzel üldözni, megsemmisíteni kell. Így gondolkodott Pál is, megtérése előtt, Saulként. Nem antiszemitizmusról van szó tehát (az antiszemiták a hamis zsidókhoz hasonlóan hamis keresztények), hanem arról: kik képezik valójában Isten népét? Természetes születés, vagy újonnan születés által? Pál válasza:

Mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem nem az a körülmetélkedés, amely a testen, külsőleg látszik; hanem az a zsidó, aki belsőleg az, és az a körülmetélkedés, amely a szívben van, Lélek szerint és nem betű szerint. Az ilyen dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől. (Róm 2:28-29)

A természetesen alapuló vallásosság mindig dühödten támadja a szellemit. A szmirnai üzenetben is erről van szó: Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. (Jel 2:9)

Imádkozzunk ellenségeinkért! Isten az, aki ajtókat nyit és zár, aki megtérésre tudja vezetni ellenségeit. Valamikor mindannyian azok voltunk! Számíts rá, nem fáradj bele, ne légy keserű, vagy bosszúálló! Érdekes, hogy manapság sokan térnek meg zsidók, sokszor vallásos (vagy akár zsidó identitású) háttér nélkül. Új istenélményük lesz, mint Saul-Pálnak: Izrael Istene szereti a keresztényeket, a magáénak tekinti őket. Jézus pedig nem hazug, hanem igazi Messiás.

A város neve – a gyülekezet identitása

A filadelfia jelentése: testvéri szeretet. Nem a keresztényekről lett elnevezve a város, de érdekes lehet, hogy ők értették, mit jelent a város neve. Ha megkérdezték őket: Hol laksz? A válasz: Testvéri Szeretetben! Újra és újra hallották, és ki is mondták azt a szót.

A „filadelfia” többször is előfordul az Újszövetség görög szövegében:

1Thess 4:9-10:  A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, 

1Pét 1:22-23: Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.

Róm 12:9-10: A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, 

2Pét 1:3-7: Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.

A szó a gyülekezeti élet egyik kulcsjelentőségű fogalma:

1Ján 4:20-21: Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

Pál és János öröksége a gyülekezeti kultúrában: a testvéri szeretet. Alapvetően fontos része a „kevésen hűségnek”, hogy Isten új ajtókat nyithasson. Minden új lehetőség gyümölcsét hamar tönkre teheti a Sátán, ha szembe tudja a hívőket egymással fordítani. Ez a 43 éves hívő életem nagyon szomorú tapasztalata, és 6 ½ éves pásztori szolgálatom egyik meghatározó látása! Megdöbbentett, hogy egyes, egyébként aktív hívők mennyire nem vevők a testvéri szeretet fontosságára, mert fontosabb a saját egójuk szolgálata, mint Isten Országa!!! Pedig az igazság iránt nem vagyunk engedelmesek, nem tarthatjuk meg Jézus állhatatosságra intő beszédét, hogy a cél érdekében a nehézségeket is el tudjuk viselni. A filadelfiaiak aktív, egymás iránti türelemmel gyakorolt testvéri szeretete lehetett az egyik alapja, hogy Jézus miért kedvelte őket annyira.

Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában

Jel 21:22 Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.

Isten mennyei temploma nem épület lesz, hanem élő szellemi közösség; valamilyen egyelőre elképzelhetetlenül tökéletes közösség megélése Isten, az övéi, és az angyalok között. És ennek a közösségnek, a mennyei istentiszteletnek meghatározói lesznek a „filadelfia” hordozói, a kevésen is hűségesek, de a nyitott ajtókra is figyelők, akik a legnagyobb próbák közt is ragaszkodtak Jézus beszédeihez, és bátran megvallották az Ő nevét. Emberileg talán nem jelentősek, de a Mennyben azok lesznek!

Jézus eljön hamar – legyen élő reménységed! Elmúlik az ideigvaló, és megkezdődik az örökkévaló!

Kapcsolat

Kapcsolat

Címünk: 1143 Budapest,
Hungária krt. 109. 1. em. 2.

Telefon Laci:   +36 20 549 2219
Telefon Ildikó: +36 20 464 1168
Email: graceministrieshun@gmail.com

Eseménynaptár