A levél általános jellemzői, fő üzenetei

1. Meghitt bátorítás a testvéreknek

Fil 1,8–11;27 „Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. …Csak ti Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért…”

Pál őszinte örömmel nyugtázza, hogy a gyülekezet épül és egészségesen működik. Ezt azonban nem veszi magától értetődőnek. Tovább erősíti és tanítja őket, hogy ne vesse vissza őket semmi, sőt fejlődjenek. A jól működő gyülekezeti élet olyan, mint egy folyamatos figyelemmel gondozott kert, amelyben mindig van tennivaló.

2. Öröm, hálaadás

Minden tanulmány, amely a Filippi levélről szól, kiemeli, hogy egyik meghatározó témája az öröm. Valósággal árad, sugárzik belőle Pál őszinte, túláradó öröme. Összegyűjtöttem néhány példát:

Fil 1,18–25 „De mit számít ez? Az a fontos, hogy bármilyen módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt még inkább örülni fogok, …Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre;”

Örül annak, hogy szolgálata nyomán mások is felbátorodnak, hogy hirdessék az evangéliumot. Még annak ellenére is örül, hogy egyesek indítéka nem tiszta – végre lecsukták ezt a mindenlébenkanál Pált, most jövünk mi! A személyes sértettség nem számít. Csak az evangélium. Ha a fogsága végén kivégzik, örül, hogy végre örökre Krisztussal lesz. Ha nem, és kiszabadul, örül, hogy tovább szolgálhat. Pál legyőzhetetlenül örül!

Fil 2,2,17–18; 28–29 „…tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. …Sőt ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal; de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt! …Hamarabb elküldöm tehát (Epafroditust), hogy viszontlássátok, és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket…”

Örül a filippiekkel együtt, örül a gyülekezet egészséges fejlődésének, részese az örömnek, amely az egymás iránti szeretetből és törődésből fakad.

Fil 3,1; 4,4 „Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban! Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. …Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!”

Újra és újra lelkesen biztatja őket az Úrban való örvendezésre. Nem unja meg, szinte abba sem akarja hagyni. Nekünk is fontos, hogy ne csak olvassuk, de engedjük, hogy hasson ránk, ragadjon magával a Pálból áradó krisztusi öröm!

Meghitt szeretetének egyik legmegindítóbb kifejezése: „Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim!” (4,1)

3. Odaadás Krisztus és az evangélium iránt

A másik dolog, ami a levélből, vagyis Pál gondolkodásmódjából sugárzik, az a 100 %-os, elszánt odaadás Krisztus iránt. Valójában ez az alapvető forrása a sugárzó örömének is! Az 1. részben láthatjuk, mennyire elkötelezett az evangélium terjesztésére, még a börtönben sem ijedt, megkeményedett rabként, hanem Krisztus erővel teljes követeként viselkedik:

Fil 1,12 „Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismertté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül, bátran szólják Isten igéjét.”

Magával ragadó, ahogy bizonyságot tesz a Krisztussal teljesen azonosult, egyedül Őbenne létező életéről, és az evangélium iránti lángoló szenvedélyéről:

Fil 1,20–21 „Ezért szívemből várom és remélem (esengő várásom és reménységem szerint – Károli ford.), hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.”

A 2. részben található a KRISZTUS HIMNUSZ. Pál nem csak himnikus emelkedettséggel írja le Krisztus alázatos, szolgáló életének példáját, de fel is szólít a Krisztus indítékaival való azonosulásra, mert ez a működőképes egység alapvető kulcsa:

Fil 2,3–8 „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat (indíték, gondolkozásmód, alapvető törekvés) legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”

A 3. részben pedig Pál újra bemutatja Krisztust, mint identitásának, életcéljának egyedüli, minden mást elhomályosító forrását:

Fil 3,8–10 „Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához…”

Néhány gondolat az örömről:

  • Az öröm KELL!

Az egyik legmeghatározóbb élményem megtérésem után az volt, hogy a keresztény élet örömteli! Előtte egész más elképzelésem volt, valami szomorkás, előkelő rezignációt láttam a keresztények viselkedésében. A Hőgyes hőskor alapélménye volt az öröm, sok üzenet szólt róla. Nagyon tetszik a Debreceni Szabkerek (Debreceni Szabadkeresztyén Gyülekezet) gyülekezeti látásának egyik pontja: „BOLDOG GYÜLEKEZET – Hiszünk abban, hogy lehet felszabadult, boldog, Isten erejével felruházott életet élni a Szent Szellem által.” A lelkészi időszakom (Kerekes Ernő) nehézségei közt nagyon sokat jelentett Bognár Jenő mentori támogatása. Az egyik leggyakoribb tanácsa a Filippi levélből volt: Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Néha konkrétabb tanácsot vártam, de később rájöttem, hogy nem szabad engednem, hogy a nehézségek elvegyék az Úrban való örömömet. Amikor visszatértem oda, azonnal más, isteni perspektívában láttam a helyzetet!

Neh 8,9–10b Akkor Nehémiás, a királyi helytartó és Ezsdrás pap, az írástudó meg a léviták, akik elmagyarázták a törvényt a népnek, így szóltak az egész néphez: Az Úrnak, a ti Isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok! Ugyanis az egész nép sírva hallgatta végig a törvény szavait. …Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek!” (az Úrnak öröme a ti erősségtek – Károli ford.)

  • Van lelki (időleges, kétséges és törékeny), és szellemi öröm – kifogyhatatlan, kimeríthetetlen, tiszta

A Biblia szerint érdemes megragadni az élet nyújtotta egyszerű, tiszta örömöket. Ezek azonban esetlegesek és mulandók. Nekünk, keresztényeknek óriási kiváltságunk és erőforrásunk, hogy van egy kifogyhatatlan, folytonosan rendelkezésünkre álló örömforrás:

1Pét 1,8–9 „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.”

Gal 5,22–23 „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”

 

  • Van múltbeli (azért, ami történt), jövőbeli (azért, ami történni fog), és a szellemi öröm: mindig MOST!

Luk 10,20 „De ne annak örüljetek, hogy a lelkek (démonok) engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.”

  • Az öröm szüntelen rendelkezésre áll, csak az akadályokat kell félretenni.

A keresztény élet öröme nem csak valamiféle pozitív gondolkodás – bár semmiképp sem negatív! Az öröm nem pusztán azért van jelen az életünkben, mert örülni akarunk. Az öröm forrása nem valami, hanem VALAKI. Nem függetleníthető Krisztustól, hanem együtt jár azzal, hogy az Ő személye, az Ő tanítása, az Ő iránta való odaadó hit és engedelmesség vezeti az életünket.

Ján 15,10–12 „Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.”

 

Kapcsolat

Kapcsolat

Címünk: 1143 Budapest,
Hungária krt. 109. 1. em. 2.

Telefon Laci:   +36 20 549 2219
Telefon Ildikó: +36 20 464 1168
Email: graceministrieshun@gmail.com

Eseménynaptár